Általános Bérleti Szerződési Feltételek

Általános Bérleti Szerződési Feltételek

I. A BÉRLET TÁRGYA

1./ A bérlet tárgya a jelen bérleti szerződésben meghatározott eszköz(ök):

  • 1db Wedding Phone retro telefon – telefonos vendégkönyv
  • 2db Powerbank (külső akkumulátor)
  • 1db információs tábla
  • 1db információs kézikönyv

2./ Bérbeadó a Bérlő által kiválasztott eszközt a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjak megfizetése ellenében és egyéb feltételekkel bérleti idő tartamára a Bérlő használatába adja. A Bérlő köteles a bérlet tárgyát a Bérlőtől a kölcsönösen kikötött időben átvenni.

II. A BÉRLETI TÁRGY(AK)  HASZNÁLATA ÉS TULAJDONJOGA

1./ A Bérbeadó a bérlet tárgyát legkésőbb a Rendezvényt megelőző munkanapon Bérlő használatába adja. A használatba adás történhet személyes átadással és futárszolgálat igénybevételével.

Bérlő a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül nem adhatja használatba vagy bérbe harmadik személynek, nem használhatja az alaprendeltetésnek nem megfelelő módon és nem alakíthatja át.

2./

Bérlő vállalja, hogy Bérbeadó részére a Rendezvényt követő 2 munkanapon belül a bérleti tárgyat személyesen, vagy futárszolgálat igénybevételével átadja.

A Bérlő köteles a bérleti tárgyat saját költségén a jó gazda gondosságával kezelni, és a normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles a Bérbeadó részére átadni. Normál állapotnak minősül az üzembiztonság, valamint az üzemkész állapot és hibamentesség. Bérlő e díjat is köteles Bérbeadó részére, a Bérbeadó számlája ellenében megfizetni.

Bérlő anyagi felelősséggel tartozik a maga, a résztvevők, a közreműködői és más személyek által, valamint az általa használt technikai és egyéb eszközökkel a Wedding Phone berendezésben okozott károkért. Fennálló felelőssége a jelen szerződésben foglalt szolgáltatási díj összegének 10-szeres összegében, azaz 800.000 Ft összegben korlátozott. Beleértve a biztosított egyéb kellékeket is. Ilyen esetben a károkat a Felek a Rendezvényt követően felvett jegyzőkönyvben közösen rögzítik. Ezt követően a Megrendelő köteles a Bérbeadó által megküldött számla alapján, a kézhezvételtől számított 3 napon belül a Bérbeadó bankszámlájára átutalással ezt megtéríteni.

3./ Az eszköz csak üzembiztos állapotban, rendeltetésszerűen használható. A Bérlő felelős az eszköz üzembeállításával és üzemeltetésével kapcsolatos előírások betartásáért. Rendeltetésének nem megfelelő használatnak minősül az előírtnál nagyobb megterheléssel, a gyári használati-, kezelési utasítás megszegésével történő működtetés, vagy a működtetési szabályok önhibából történő durva megsértése.

4./ A Wedding Phone által készített hangfelvételeket a Bérbeadó az eszköz visszavételét követő 14 napon belül elküldi Bérlőnek.

A hanganyagok átadásának formátuma: (a választott opció jelölendő)

  • Digitális hanganyag formátum online tárhelyen – + 0. Ft
  • Retro kazetta: +10.000 Ft.
  • Bakelit lemez – + 20.000 Ft.

III. BÉRLETI DÍJ, KÉSEDELMI KAMAT, FIZETÉS MÓDJA ÉS ESEDÉKESSÉGE

1./  A Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérleti díj 100%-át a szerződés napjától számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató által kiállított számla alapján átutalással vagy bankkártyával köteles megfizetni a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő számlaszámra.

2./ Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget, illetve korlátlan felelősséget vállal azért, hogy az általa, jelen szerződés alapján kibocsátott számlát a könyvelésében (adónyilvántartásában) és bevallásaiban a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően feltünteti (szerepelteti), a számla a hatályos jogszabályokban előírt és tartalmi előírásoknak megfelel, és ezért felelősséget is vállal.

3./ A bérleti díj mértéke 79990 -Ft., azaz hetvenkilencezer-kilencszáz-kilencven Forint. Bérbeadó átalányadózó egyéni vállalkozó, ezért a szolgáltatás díja 0% ÁFA-t tartalmaz.

4./ Megsemmisülés, lopás és rongálás esetét, ennek tudomásra szerzését követően azonnal köteles jelezni a Bérlő a Bérbeadónak.

5./ A bérlő az eszközöket a bérleti lejártakor sérülésmentes és üzemképes állapotban köteles a Bérbeadó birtokába visszabocsátani. Késedelmes birtokba adás esetére a bérlő a Bérbeadó felé napi késedelmi kötbért tartozik fizetni minden készülék után, melyet határidőre nem adott vissza a Bérbeadónak. A késedelmi kötbér mértéke 20.000 Ft/nap.

Amennyiben a bérlő a készüléket sérülten vagy hibásan adja vissza, úgy köteles az ebből eredően Bérbeadót ért károkat megtéríteni, így különösen a kijavítás költségeit, vagy olyan hiba, vagy sérülés esetén, amely nem javítható, az eszköz újra beszerzésével kapcsolatos költségeket. A bérlő tudomásul veszi, hogy 800.000 Ft értéket képvisel a bérlet tárgya összességében, ezért teljes anyagi kár megfizetése esetén a bérlő ezen összeget köteles teljesíteni a bérbeadó felé, mint mindenkori piaci ár.
Amennyiben a bérlő a bérleti időtartam lejártát követő legkésőbb 5 napon belül bármely okból kifolyólag nem tudja a kapott eszközt visszaadni (eltűnt, elveszett, teljes mértékben megrongálódott), úgy a Bérbeadó felé kártérítési kötelezettséggel tartozik, melynek keretében köteles a készülék mindenkori piaci árát megtéríteni. A Bérbeadó ezen felül a bérleti időtartam lejártától kezdődően a 10. napig a fentiek szerinti késedelmi kötbért is jogosult a bérlővel szemben felszámítani.

IV. ELLENŐRZÉS

A Bérbeadó jogosult a bérleti tárgyat akár saját maga, akár meghatalmazottja révén bármikor megtekinteni, működés közben ellenőrizni és a Bérlőt az ellenőrzés során megállapított üzemeltetési hibák – Bérlő költségén történő – kijavítására felszólítani.

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

1./ Jelen szerződés a felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható.

2./ Bérbeadó a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen:

– Bérlővel szemben jogerősen végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárást rendelnek el, avagy egyéb eljárás alá vonják, mely a Bérlő fizetőképességét hátrányosan érintheti.

– Bérlő a bérleti tárgyat nem rendeltetésszerűen használja és / vagy az ezzel kapcsolatos vizsgálatot – figyelmeztetés ellenére – akadályozza.

– A Bérlő jelen szerződés bármely pontjában előírt kötelezettségét nem teljesíti.

A jelen Szerződéstől a Felek írásban a rendezvény kezdési időpontját megelőző 30. munkanapig meghiúsulási kötbér fizetés nélkül elállhatnak, de kötelesek megtéríteni a másik fél addig felmerült, igazolt költségeit. A Bérlő a Rendezvény kezdési időpontját megelőző 10. munkanapig közölt elállása esetén az a bérleti díj 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, továbbá köteles a Bérbeadó addig felmerült, igazolt költségeit megtéríteni.

A megjelölt határidőn túli elállás esetén az elálló fél a teljes bérleti díj megfizetésére köteles.

 

VI. EGYÉB FELTÉTELEK

1./ A Bérlő a bérleti szerződés teljes tartalma alatt köteles értesíteni Bérbeadót a bérleti tárgy állagát érintő minden jelentős eseményről.

2./ A bérleti szerződés bármely módosítása, vagy kiegészítése csak írásban érvényes.

3./ Bérbeadó a szerződés teljesítéséhez harmadik személy közreműködőt vehet igénybe.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1./ A szerződés érvényességi ideje alatt felmerült vitás kérdéseket felek elsősorban békés, peren kívüli úton egyezséggel kötelesek megoldani.

2./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint szerződéses ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon, jóváhagyólag elfogadják.